myDailyFeels

May 26, 2013

olik sukh

Filed under: apon kobita — joykumardas @ 4:33 pm
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

olik_sukh Tumio bojho,
Amio bujhi,
Aamader kaar saaji,
Chokh khule dekhi shokal tobuo,
Chokh bujhe ami raji.

Tumio khonjo,
Amio khunji,
Hariye jaoa chaabi,
Tai shikol diye aatke rakha,
Biponnotar dabi.

Tumio jano,
Amio jani,
Kothay koto sukh,
Tobuo jibon,
Aanke sarakhon,
Ek tukro olik sukh.

December 23, 2012

kaal

Filed under: apon kobita — joykumardas @ 7:38 am
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

http://ashscrapyard.files.wordpress.com/2011/10/couples-looking-at-past.jpg

kaal

Ami jodi Kaal,
Likhi goto kaal,
Tor chadore mekhe shith,
Khunshuti tai kabbo hobe,
Amra ‘biporit’.

Tui jodi aaj,
Fele shob kaaj,
Chokh chol chol khub,
‘Nijer’ bolte ei tukui to,
Chena ‘dukh’ chena ‘sukh’.

Ekpoleke ektu dekhar,
Resh tobu nei sesh,
Jibon kemon aagle nilo,
‘Tui to karir’ desh.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: