myDailyFeels

May 26, 2013

olik sukh

Filed under: apon kobita — joykumardas @ 4:33 pm
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

olik_sukh Tumio bojho,
Amio bujhi,
Aamader kaar saaji,
Chokh khule dekhi shokal tobuo,
Chokh bujhe ami raji.

Tumio khonjo,
Amio khunji,
Hariye jaoa chaabi,
Tai shikol diye aatke rakha,
Biponnotar dabi.

Tumio jano,
Amio jani,
Kothay koto sukh,
Tobuo jibon,
Aanke sarakhon,
Ek tukro olik sukh.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: