myDailyFeels

November 14, 2010

Bigrahaloy


                  Udbhot ek raasta jure,
                  Bigroho der bash,
                  Sarajibon pujor chole,
                  Japon karabash.

                  Karabasher bhetor gora,
                  Arup roton dhon,
                  Bigrohoder praner prodip,
                  Jolchhe Sarakhhon.

                  Jolonto sei agni shikhay,
                  Manash chokhhu dan,
                  Praner pore pran mishe jay,
                  Bigroho uthhan.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: