myDailyFeels

April 28, 2011

jamar botamJamar botam aante giye,
Tomar jamar rong,
Uthte uthte utche nako,
Porichitir rong.

Rong khana besh halka dhushor,
Manay thiki aaj,
Thakle tumi guchiye dite,
Kuchkano shob bhanj.

Jai hok sesh jamar botam,
Aatke probin saaj,
Otit botam aatke bhabi,
Kothay kemon aaj?

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: